Disclaimer

Disclaimer

1. Akkoordverklaring

Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van de website van Projectmanagementsite of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

2. Doel van de website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot software, teksten, data, managementinstrumenten, presentaties, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code, (verder te noemen: content) die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Projectmanagementsite. De content van deze website dient niet te worden beschouwd als een vervanging van een onafhankelijk onderzoek en/of advies.

3. Links naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Projectmanagementsite de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo, aangezien Projectmanagementsite geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Projectmanagementsite niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Projectmanagementsite is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Projectmanagementsite te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Projectmanagementsite aan andere websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

4. Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Projectmanagementsite of derden. U mag de content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de content op de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Projectmanagementsite is verboden.

5. Garantie en aansprakelijkheid

De content op de website van Projectmanagementsite wordt verstrekt zonder enige garantie. Hoewel Projectmanagementsite redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare content via de website van Projectmanagementsite te verstrekken, garandeert Projectmanagementsite niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, ‘wormen’, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik en/of up-to-date is. Projectmanagementsite behoudt zich ook het recht voor de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Projectmanagementsite geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Projectmanagementsite op u van toepassing zijnde garantie. Projectmanagementsite is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.
In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Projectmanagementsite voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site niet meer bedragen dan € 500 (vijfhonderd euro) per geval.

6. Gegevensbescherming

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld nodig hebben om vast te kunnen stellen wie er de dichtstbijzijnde adviseur van Projectmanagementsite is en hoe hij of zij en/of een andere vertegenwoordiger van de organisatie met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door een vertegenwoordiger van Projectmanagementsite worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@projectmanagementsite.nl met een daartoe strekkend verzoek.

Cookies
Op de site kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van Projectmanagementsite. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@projectmanagementsite.nl.

7. Gebruikersreacties

Projectmanagementsite is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Projectmanagementsite stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, materialen (onder de term ‘materialen’ worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar Projectmanagementsite verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, materialen of reacties geeft u Projectmanagementsite een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Projectmanagementsite behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, materialen of reacties te gebruiken op iedere door Projectmanagementsite wenselijk geachte wijze.

8. Toepasselijk recht – scheidbaarheid

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Ingeval een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

9. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Projectmanagementsite behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de voorwaarden regelmatig door te lezen. Projectmanagementsite behoudt zich verder alle rechten voor.