Managementrollen Quinn


Quinn onderscheid acht managementrollen. De acht managementrollen corresponderen met het cultuurmodel van Quinn, beter bekend als het model van de concurrerende waarden. De rollen lijken tegenstrijdig: stabiliteit en flexibiliteit lijken elkaar uit te sluiten en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor externe groei en ontwikkeling en interne organisatie en stabiliteit. In de werkelijkheid bestaan deze tegenstellingen meestal naast elkaar en is het volgens Quinn mogelijk en zelfs wenselijk om in alle gebieden tegelijk te opereren. Een organisatie kan – en moet? – dus alle rollen tegelijk in huis hebben.

Waar staan de verschillende rollen voor?

In de adhocratische cultuur is de manager die excelleert in de rol van innovator en bemiddelaar het meest effectief.

  • De vernieuwer of innovatoris creatief en faciliteert aanpassing en verandering
  • De onderhandelaar of bemiddelaaris politiek scherpzinnig, overtuigend, invloedrijk en krachtig en houdt zich in het bijzonder bezig met het handhaven van de externe legitimiteit en het verwerven van externe resources.

In een marktcultuur is de manager als producent of koersbepaler het meest effectief.

  • De producentis taakgeoriënteerd en werkgericht en motiveert de leden om de productie te laten stijgen en de vastgestelde doelen te behalen.
  • De koersbepaler of bestuurderhoudt zich bezig met de planning en het vaststellen van de doelen, bepaalt wat de doelstellingen zijn en stelt duidelijk de verwachtingen vast.

Heeft de organisatie een overwegend bureaucratische cultuur, dan floreert de informatieverwerker en coördinator.

  • De coördinatorhandhaaft de structuur, plant, organiseert en coördineert de inspanningen van het personeel en let op de logistieke en huishoudelijke kwesties.
  • De informatieverwerker of controleurhoudt de prestaties in de gaten en handelt het papierwerk af.

In een organisatie met de sterke familiecultuur opereert de manager als teambouwer en coach het meest effectief.

  • De teambouwer of stimulatormoedigt teamwork en cohesie aan, en bemiddelt interpersoonlijke conflicten.
  • De coach of mentoris hulpvaardig en toegankelijk en zet zich in voor de ontwikkeling van mensen door middel van een zorgzame, empathische aanpak.

 

Wil je weten in welke managementrollen jij excelleert, maak dan de test managementrollen.