DMAIC model


DMAIC is een acroniem voor Define-Measure-Analyze-Improve-Control. De elementen vormen een cyclus, die net als de PDCA-cyclus weergeeft hoe continue verbetering kan worden vormgegeven. De DMAIC-cyclus is afkomstig uit de lean / Six Sigma filosofie en is de centrale tool voor dit laatste. Six Sigma is een kwaliteitsmanagementbenadering om de operationele prestaties van een bedrijf te verbeteren door tekorten in de processen van het bedrijf te identificeren en te verbeteren.

Hierbij wordt enerzijds de nadruk gelegd op een logische, onderbouwde, gestructureerde aanpak en anderzijds op het ontwikkelen van een cultuur waarin medewerkers samen actief zoeken naar verbetermogelijkheden en deze als (project)team aanpakken. De cyclus representeert dus tegelijk de logische stappen om tot verbetering te komen, als de manier waarop betrokkenen hierbij samenwerken.

De volgende stappen worden onderscheiden:

Define (Definieer)

Definieer de verbetermogelijkheid (probleem, idee, risico), doelstelling, benodigde medewerkers en resources en de impact op de kwaliteit en klant. Leg dit vast in een projectvoorstel, projectcontract of ander startdocument. Let erop dat het team alle competenties in huis heeft om het ‘project’ tot een goed einde te brengen.

Measure (Meet)

Het team bepaalt gezamenlijk hoe de verbetering kan worden aangetoond en welke informatie hiervoor moet worden gemeten en vastgelegd. Controleer of de bestaande meetsystemen hiervoor voldoen en pas deze eventueel – al dan niet tijdelijk – aan. Ontwerp waar nodig een meetplan op basis van de benodigde gegevens. Doe vervolgens een nulmeting om de uitgangssituatie (de baseline) vast te leggen. Het meetsysteem wordt daarna gebruikt om de verbetering te volgen en om bij evaluatie vast te stellen of de doelstelling is bereikt.

Analyze (analyseer)

Analyseer en identificeer de achterliggende oorzaak (root cause) van de issue. Hierbij kunnen verschillende tools worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de 5W-methode en het visgraad (Ishikawa) diagram. Afhankelijk van het soort issue, zijn verschillende kwaliteitstools geschikt. Prioriteer daarna de verschillende mogelijke grondoorzaken en valideer deze door de relatie tussen input en output te onderzoeken. Hierbij kunnen wederom verschillende kwaliteitstools worden gebruikt, zoals histogrammen, Pareto diagrammen en regelkaarten. De analyse leidt tot een onderbouwing van oorzaken van het probleem.

Improve (verbeter)

Bedenk een passende oplossing voor de issue en test/implementeer deze. Vaak zijn de benodigde ingrepen na een grondige analyse voor de hand liggend, maar soms is het gebruik van creativiteitsbevorderende technieken, zoals brainstormen, systematisch combineren van deeloplossingen, thinking hats van de Bono of gebruik van gidswoorden nuttig. De oplossing neemt bij voorkeur de grondoorzaak weg, maar als dat niet mogelijk is (of te rechtvaardigen omdat bijvoorbeeld onrealistisch grote investeringen nodig zijn) kan ook worden gekozen voor het verbeteren van de detecteerbaarheid of contingency planning. Maak waar nodig een test- en/of implementatieplan, pas relevante FMEAs aan en implementeer de (proces)verbetering.

Control (beheers)

Evalueer het resultaat van de verbetering en zorg er voor dat de procesaanpassing en het meten van het effect ervan worden geborgd in de bedrijfsprocessen. Pas bijvoorbeeld workflows, procedures, checklists, werkinstructies en controlplannen aan. Pas ook rapportages en andere managementinformatie aan, zodat zowel de geïmplementeerde procesverbetering en het resultaat daarvan worden gemonitord.

Replicate (kopiëren)

Sommige auteurs breiden het acroniem uit to RDMAIC. Met het team wordt de aanpak geëvalueerd en het resultaat gevierd. Er wordt gekeken of de opgedane kennis breder kan worden toegepast, bijvoorbeeld in andere bedrijfsprocessen of organisaties. Doel van deze stap is delen van kennis binnen en buiten de organisatie en gezamenlijk leren, wat een grote impact kan hebben op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

Boek: Marc, A., Managementmodellen voor kwaliteit, 2e druk, Deventer, 2004, p. 87-91

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Managementmodellen voor kwaliteit

Zoals een timmerman zijn hamer heeft, hebt u als manager uw managementmodellen nodig. Theoretische kennis over het functioneren van de organisatie is immers een belangrijk instrument om de snelveranderende wereld binnen en buiten de organisatie beter te begrijpen. ‘Managementmodellen voor strategie en kwaliteit’ biedt een overzicht van de meest gebruikte

Posted in Projectinrichting en planning | Tagged | Comments Off on Managementmodellen voor kwaliteit

Toyota Kata

Deze uitgave gunt u een blik achter de schermen in de managementpraktijken bij de legendarische autofabrikant Toyota. Het boek geeft praktische richtlijnen voor het leiden en de ontwikkeling van mensen waarbij op de beste manier van hun intelligentie gebruik wordt gemaakt. Meer weten of boek kopen? Klik op de cover

Posted in Projectinrichting en planning | Tagged | Comments Off on Toyota Kata

Lean thinking

Het boek ‘Lean Thinking’ was voor vele organisaties, leidinggevenden en experts de eerste kennismaking met Lean. Hoewel enkele jaren voor publicatie van ‘Lean Thinking’ het boek ‘The Machine That Changed The World’ de wereld al veroverde, was voor Womack & Jones en het Lean gedachtegoed de publicatie van het boek

Posted in Projectinrichting en planning | Tagged | Comments Off on Lean thinking

The machine that changed the world

De klassieke internationale bestseller over lean productie. Dit Engelstalige boek wordt gezien als het eerste boek dat de basisprincipes van lean in samenhang beschrijft. Met een nieuw voorwoord van de auteurs. Meer weten of bestellen? Klik op de cover van het boek.

Posted in Projectinrichting en planning | Tagged | Comments Off on The machine that changed the world

Leiderschap bij verandering

De ontwikkeling van de techniek, veranderingen in de markt en de maatschappij en de steeds sterker wordende concurrentie dwingen organisaties om te veranderen. Organisaties moeten deze veranderingen niet alleen kunnen weerstaan, maar er juist op inspelen, om in het nieuwe ondernemingsklimaat te kunnen floreren. Daarvoor is management onvoldoende. Leiderschap daarentegen

Posted in Projectinrichting en planning | Tagged | Comments Off on Leiderschap bij verandering
Aanvullende artikelen